Uit de reddingboot 4

Noodseinen onbekend schip Datum: 10 april 1925

Engels ss Foyness Datum:16 mei 1930

Belgisch ss Charles José Datum: 04/05 oktober 1934

Marinesloep Datum:20 mei 1938

Zweeds ss Tom Datum 04/05 april 1940

Stoomschip in moeilijkheden(Duitsch Marinevaartuig red;P.M.) Datum: 05 april1941

Sloep Datum: 26 april 1943

Aangevaren door Duits vaartuig 04 april 1944

Duitse Motorbarkas Datum:11 mei 1944

Nederlandse visser HD 64 “Kleine Jannetje” loos alarm Eigenaar; P Kraak Datum: 25 mei 1945

Nederlandse HD 67 ”De Jonge Bartel” Datum: 24 mei 1946

Rubber vlot Datum: 23 mei 1947

Belgische Sleepboot Vulcaan 1 Datum: 26/27 mei 1948

Koninklijk bezoek op 21 en 23 juni 1948

Adoptie op 13 april 1950

Valkjacht Ti Datum: 12 mei 1950

Zweeds m.s. Nordanvik Datum: 13/14 mei 1950

Zweeds vissersvaartuig Sauwa HD 133 Datum: 21/22 mei 1951

Vissersvaartuig WR18 Datum: 10/11 mei 1954

Vlot Datum: 01 mei 1955

Italaans ss Rosa M Datum:18 mei 1955

Motorlogger SCH181”Clara Johanna” Datum: 21 mei 1957

Reddingvlot ( Tom – boot ) Datum: 10 mei 1959

Fins m.s. Lee Datum:17/18 mei 1959

Loos alarm. Datum: 23 mei 1959

OD1 Hoop en Welvaart Datum: 04 mei 1961

Vlet Datum: 26 april 1964

Vervoer Lijk Datum: 28 april 1964

WR 6 “Pieter Albert” Datum: 01 mei 1964

Motorvlet Kon-Marine Datum: 25 mei 1964

Duits m.s. Mercator Datum: 31 mei 1964

Duits zeilj. Loane Datum: 31mei 1964 /01 juni1964

 

 

                          

 

   Adoptie op 13 april 1950

 

 

                                       

            Koninklijk bezoek  op 21 en 23 juni 1948

 

   

 

 

                

 Noodseinen onbekend schip Datum: 10.04.1925

Station: Den Helder/Eierlandsche gronden

Aantal geredden: 0

Redding nr: 7

Uit: De Reddingboot nr. 24, juni 1925: blz. 577

De “Eierland” en de “Dorus Rijkers” vertrekken naar buiten.

Op den 10 april 1925, na ontvangst van een telegram van de kustwacht van Eierland: In peiling West van Eierland aanhoudend noodsignalen” werd de roei- en zeilreddingboot met motor “Eierland” uitgezonden met opdracht in bovengenoemde peiling van den vuurtoren rond te varen en uit te zien naar in gevaar verkeerende menschen. De reddingboot bleef 3 uren weg. Gedurende dien tijd voldeden zoowel de reddingboot als de motor uitstekend.
Voor dezelfde noodsignalen vertrok de motorreddingboot “Dorus Rijkers” ten 7 uur nam. en kwam te 10 uur terug, eveneens zonder iets te hebben ontdekt.

Uit; De Heldersche Courant, 18/10/1928;p.5/8

Op den 10en April 1925 deed de “Dorus Rijkers” een tocht naar aanleiding van een bericht van de kustwacht “in peiling West van Eierland aanhoudend noodsignalen”. Er werd echter niets ontdekt.

 

Zweeds ss Tom Datum: 04/05.04.1940

Station: Den Helder/Haaksgronden

Aantal geredden: 0

Redding nr: 476

Uit De Reddingboot nr. 51, mei 1941; blz.1682
Zweedsch ss gestrand op Haaksgronden;

Den 4en april 1940 vertrok de mrb. “Dorus Rijkers” ten 10 u. uit den Helder op het bericht, dat het Zweedsche Ss “Tom” was gestrand op de Haaksgronden ter hoogte van den z.g. Keizersbult. De reddingboot hielp het Zweedsche stoomschip, dat zeer dicht bij een mijnversperring lag, ca. 50 m in de goede richting versleepen en bleef vervolgens in de nabijheid, totdat het schip den volgenden morgen door de sleepboot “Utrecht” van Bureau Wijsmuller was vlotgetrokken (zie: “De Reddingboot” No. 50, blz.1634-1635).

Bemanning; C.Bot/schipper,P.W.Bot/stuurman,R.Eelman/motorist

 

Uit: De Reddingboot No. 50, december 1940, blz. 1634

Een etmaal aan den rand van een mijnenveld .

Voor den oorlog had de schipper van een motorreddingboot als hij zich moest wagen in de branding op de gronden “slechts” op te passen voor twéé gevaren en wel 1e dat hij niet door onverwachte grondzeeën dwars-scheeps werd getroffen en 2e dat hij niet zelf met de reddingboot in de branding aan den grond raakte. De mijnversperringen, wier juiste ligging uit den aard der zaak geheim werd gehouden, vormden echter een nieuw en zeer onheilspellend gevaar, dat het reddingwerk veel riskanter maakt. Een merkwaardig geval deed zich voor in de gronden van de Noorderhaaks toen den 4en april 1940 ten 10 u. het Zweedsche stoomschip “Tom”, geladen met cokes, strandde op de z.g. Keizersbult, vlak bij het wrak van het aldaar in 1935 verongelukte Zweedsche ss “Menja”. De “Tom” lag aan den rand van een der mijnversperringen in het Westgat en het bleek dan ook niet verantwoord voor de te hulp gesnelde reddingboot “Dorus Rijkers” om langszij te komen. Door middel van vlagge-seinen werd den kapitein van de “Tom” duidelijk gemaakt in welk gevaar hij verkeerde. Gelukkig kwam het schip door indraaien van het anker en de vloed iets noordelijker te zitten zoodat de reddingboot ten 16 u. kon naderen. De Z.W. wind was inmiddels tot N.W. geruimd met als gevolg toeneming van de zee. Het is op de gronden voor de Waddeneilanden direct merkbaar als de wind benoorden het Westen komt. Een sleepboot was niet ter plaatse; gezien de positie van de “Tom” was het echter van urgent belang dat het schip zoo snel mogelijk uit zijn benarde positie werd verlost, zoodat de “Dorus Rijkers” verbinding maakte. Na twee uur werken gelukte het, mede door het achteruitdraaien van de schroef van de “Tom”, het schip 50 m. naar dieper water te trekken. Tegen den buitenrug bleef het echter zitten. Het water begon toen te vallen en verdere pogingen waren nutteloos. Tegen den avond arriveerde een sleepboot met een groote vlet. Om 20 u. kwam de “Dorus Rijkers” op verzoek van den gezagvoerder van de “Tom” vlak bij het schip ten anker, en wel in een zoodanige positie, dat de sleepboot zich op de reddingboot kon verkennen m.h.o. op het gevaarlijke gebied.
De volgende morgen gelukte het de “Tom” in vlot water te brengen; de “Dorus Rijkers” was met een en ander gedurende 24 uur in actie.  

 

Bovenstaande verhaal is 1-op1 overgenomen uit; De Heldersche Courant, 28/12/1940;p.7/12(pm)

 

Stoomschip in moeilijkheden(Duitsch Marinevaartuig red;P.M.) Datum: 05.04.1941

Station: Den Helder/Noorderhaaks

Aantal geredden: 0

Redding nr: 576

Uit: De Reddingboot nr. 53, Mei 1942; blz.1784                                                             

 Stoomschip in moeilijkheden op de Noorderhaaks;

Den 5en April 1941 verliet de mrb. “Dorus Rijkers” ten 5 u. 30 de haven van Nieuwediep op het bericht, dat noodseinen waren gezien in de richting van de Noorderhaaks gronden. Bij het aanbreken van den dag trof de reddingboot een stoomschip aan, dat op de Noorderhaaks was gestrand. Het weer was rustig, wind N.O., 2, kalme zee, zoodat geen gevaar voor de opvarenden bestond en de reddingboot derhalve geen diensten hoefde te verleenen. Het schip kwam later met sleepboothulp vlot.

Bemanning; C.Bot/schipper,P.W.Bot/stuurman,R.Eelman/motorist,

 

Sloep Datum: 26.04.1943

Station: Den Helder/Amsteldiep

Aantal geredden: 0

Redding nr: 748

Uit: De Reddingboot nr. 57 Juni 1944 blz.1982

Den Helder sloep weggedreven;

Den 26en April vertrok mrb. “Dorus Rijkers” ten 10 uur uit de haven ten einde assistentie te verleenen aan een sloep, bemand met 5 man, die ten gevolge van den storm ( wind W, kracht 8 - 9, aanschietende zee ) achter uit de haven was verdreven in de richting van den strekdam. De sloep had geen dreg aan boord. De “Dorus Rijkers” trachtte via Malzwin  - Amsteldiep de sloep te bereiken. Tusschen drijfbaken 5 en 6 van het Amsteldiep kwam de sloep in het zicht, de “Dorus Rijkers” voer tot op 6 voet water en wachtte daar de sloep af. Deze bleek echter onbemand te zijn, de opvarenden waren, zooals later bleek, reeds door een motorsloep opgepikt. Ten 14 uur was de “Dorus Rijkers” in de haven terug.

Bemanning;P.W.Bot/schipper,R.Eelman/motorist,J.J.Runnenburg,J.vanVeen,D.Snip.

 

Vlet Datum: 26.04.1964

Station: Den Helder/’tHorntje/Texel

Aantal geredden: 0

Redding nr: 2646

Uit: De Reddingboot nr. 98 juni 1965 blz.4087
Twee sportvissers verdronken;

26 april vertrokken de mrb. “Dorus Rijkers” (tijdelijk te Den Helder gestationeerd) en de mrvl. “Christiaen Huygens” naar zee op het bericht, dat een vlet met twee sportvissers werd vermist. Vermoed werd dat de vlet met de ebstroom naar zee was gedreven. Wind z., 1, goed zicht, vlakke zee.
De “Christiaen Huygens” zocht langs het z.w. strand van Texel en keerde terug via de Haaksgronden; de “Dorus Rijkers”:  voer via de Stuifdijk naar het Westgat. Toen de vloed doorkwam werd het zoeken voortgezet in de richting van het Horntje en het Wad. Bewesten de Stuifdijk in het Marsdiep werd de vlet te 15.45 gevonden. Het vaartuig was gekapseisd, zodat vrijwel zeker kon worden aangenomen, dat de beide inzittenden waren verdronken. De “Christiaen Huygens” vond voorbij Oudeschild een tweetal roeiriemen, een thermosfles en een paar planken van de vlet. Na de vlet te hebben afgegeven aan de verhuurder nabij de veerhaven van Texel, zijn de reddingboten te 18.30 op haar station teruggekeerd.
Later bleek, dat het anker van de vlet onklaar was geraakt. De verhuurder had dit opgemerkt en roeide naar de vlet, maar slaagde er evenmin in het anker los te wrikken. Hij keerde terug naar het Horntje om zijn motorvlet te halen en gaf de beide sportvissers de dringende raad zelf niets te ondernemen en rustig zijn terugkeer af te wachten. Bij zijn terugkomst was de vlet echter verdwenen….

Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.J.Bijl/stuurman,J.Post/motorist,M.L.deBraaf,L.vanLoosen, C.vanderOord

 

Vervoer Lijk Datum: 28.04.1964

Station: Den Helder/ET-ST boei

Aantal geredden: 0

Redding nr: 2647

Uit: De Reddingboot nr. 98 juni 1965 blz. 4087/88
Lijk overgenomen;

28 april vertrok de mrb. “Dorus Rijkers” (station Den Helder) te 16.00 naar het lichtschip “Texel”  om aldaar een door de KW 29 uit zee opgehaald lijk over te nemen. Wind z.w., 6 á 7. Te 17.00 werd bij de uiterton van het Molengat radiocontact met de KW 29 verkregen en koers gezet naar de ET-ST boei. Hier werd het vaartuig gepraaid. Omdat er een te hoge zee stond om et lijk over te nemen werd besloten het Molengat in te varen. Hier werd het lijk aan boord van de “Dorus Rijkers” genomen. Afgemeerd 20.00.
Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.J.Bijl/stuurman,J.Post/motorist,M.L.deBraaf,L.vanLoosen, C.vanderOord.

 

Later werd vernomen dat het een opvarende van het Katwijker vissersvaartuig “ Noordster” was geweest, die op 13 maart 1964 over boord was geslagen.

Vlot Datum: 01.05.1955

Station: Den Helder/Zuidwal

Aantal geredden: 0

Redding nr: 1728

Uit: De Reddingboot nr. 80 mei 1956 blz. 3237

Rubber vlot afgedreven;

1 mei 15.15 voer de mrb. ”Dorus Rijkers” de haven van Den Helder uit op het van de Kon.Marine ontvangen bericht, dat drie personen, die in een rubbervlot waren afgedreven in de richting van de Zuidwal, vermoedelijk in moeilijkheden verkeerden. Wind z.w. 3. Goed weer. De “Dorus Rijkers” voer langs de nieuwe marinehaven in de richting van de spuisluis. Hier bleek dat de opvarenden van het vlot er in waren geslaagd naar de wal te roeien..

Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.vanVeen/stuurman,J.J.Bijl/motorist,J.J.vanDok,P.Kramer, L.vanLoosen

 

 

WR 6 “Pieter Albert” Datum: 01.05.1964

Schipper/eigenaar: S.Lont

 

Station:  Den Helder/’tHorntje/Texel

Aantal geredden: 0

Redding nr: 2648

Uit: De Reddingboot nr. 98 juni 1965 blz.4088
Wieringer kotter gekapseisd;

1 mei 06.00 kreeg station Den Helder bericht, dat de kotter WR 6 was omgeslagen en ter hoogte van het Horntje dreef. Te 06.30 voeren de mrb. “Dorus Rijkers” en de mrvl.  ”Christiaen Huygens” Uit: net buiten de haven werd de mededeling ontvangen dat de 4 opvarenden van de WR 6 waren gered. (Zij hadden kans gezien op de kiel te klimmen; na anderhalf uur werden zij er afgehaald door een sleepbootje).
Verscheidene Wieringer vissersvaartuigen waren reeds onderweg om te trachten de WR 6 te bergen. Omdat hierbij veelvuldig gebruik zou worden gemaakt van sloepen bleven de reddingboten standby voor eventuele assistentie.
Eerst tegen de avond was het werk gereed; de WR 6 kon drijvende worden gehouden. De “Dorus Rijkers” en” Christiaen Huygens”:  meerden te 19.30 af. Wind n.w., 5, later 7.

Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.J.Bijl/stuurman,J.Post/motorist,M.L.deBraaf, L.vanLoosen.”

 

Uit; Vissers van Wieringen door,C.Tijsen, blz.195/196.

Zo meldt de Helderse Courant van zaterdag 2 mei 1964.

WR 6 “Pieter Albert”nabij Texel gekapseisd”.

“Bemanning anderhalf uur kleumend op de kiel”.

“Den Helder- drie dagen na de ondergang van de HD 89 “Hessel”, waarbij de uit zes koppen bestaande bemanning om het leven kwam, kapseisde gistermorgen om vier uur “onder Texel”opnieuw een kotter, de “WR 6” “Pieter Albert” en weer bij het beoefenen van de boomkorvisserij. Het enige, doch zeer belangrijke verschil was, dat de vier opvarenden van het Wieringer vaartuig, zich, zij het ternauwernood ( het schip lag binnen een minuut ondersteboven), wisten te redden.

Na aanvankelijke verwarde berichten vernamen wij later, dat de vier bemanningsleden van de

WR 6”(schippereigenaar S. Lont, diens zoon G. Lont, stuurman A. Bakker en Kees de Boer) werden gered door een sleepbootje dat van Den Helder op weg was naar werk bij ’t Horntje.

Men zag daar in het water de kiel van een schip en daarop mannen, die nog het geluk hadden dat zij slechts anderhalf uur in deze benarde positie hadden moeten doorbrengen.

Uit het door schipper Lont gedane verhaal was af te leiden, dat hij doorgaans op de Noordzee vist, waar men veel vis veronderstelde. Hij had al eerder gehoord, dat andere kotters daar last ondervonden van modder waarin netten bleven steken. Nu overkwam het hemzelf. Binnen weinige ogenblikken, in razend angstige momenten, was het gebeurd, haast te snel om na te vertellen. Bakker en de Boer, die bovendeks verbleven, hadden het iets gemakkelijker, maar schipper Lont en zijn zoon lagen al in het water toen zij zich nog uit het stuurhuis en kombuis moesten bevrijden.

De schrik moet deze mannen wel danig te pakken hebben en zeker ARIE Bakker die een aantal weken geleden strandde met de “WR 323( eveneens van de heer S. Lont) en Kees de Boer, die niet zo lang geleden betrokken was bij een overvaring”.

De “WR 6”is gelicht en weer in de vaart gebracht. Het schip is op 11 Januari 1967 tijdens zwaar weer vergaan, waarbij de drie opvarenden het leven verloren.

                              

 

OD1 Hoop en Welvaart Datum: 04.05.1961

Station: Scheveningen/1’Zuid West van Scheveningen

Aantal geredden: 0

Redding nr: 2269

Uit: De Reddingboot nr. 92 juni 1962 blz. 3753

Garnalenkotter vastgelopen;

4 mei voer de mrb.”Dorus Rijkers” te 20.15 uit Scheveningen op het bericht dat de garnalenkotter OD1 “Hoop en Welvaart” 1’Z.W. van Scheveningen was vastgelopen. De reddingboot hoefde geen assistentie te verlenen, de kotters OD10 en OD20 slaagden er in de OD1 vlot te trekken. Te 21.15 was de “Dorus Rijkers” in de haven terug. Wind Z.Z.O., 3, goed weer.

Bemanning; S.C.denHeyer/schipper, A.M.Veldman/motorist, J.Harting, J.PronkSr.

                                                                            

Foto Schipper S.C. den Heyer, station  Scheveningen,Uit: De Reddingboot nr.92, Juni 1962, blz.3752 foto;C. van der Meulen

 

Belgisch ss Charles José Datum: 04/05.10.1934

Kapitein          Popioul

Eigenaar          G. van Perre, Antwerpen

Tonnage          551 grt

Afmetingen     54.9 x 8.4 x 3.5 m

Bebouwd         1899

Voortstuwing   steam

Engine             1 x 3 cyl. Triple expansion engine, single shaft, 1 screw

Power              85 n.h.p

                                        

Uit; http://www.wrecksite.eu

Datum: 04/05.10.1934

Station: Den Helder/t.h.v.Lichtschip Haaks

Aantal geredden: 0

Redding nr: 221

Uit: De Reddingboot 39, april 1935  blz. 1125 – 1128
21.De Scheepsramp bij Lichtschip Haaks.

In den nacht van 4 op 5 October 1934 heeft de motorreddingboot “Dorus Rijkers” bij Zuidwester storm een moeilijke tocht gemaakt naar het bij Lichtschip Haaks in nood verkeerende Belgische ss “Charles José” (groot 551 B.R.T.) Het rapport van den Secretaris der plaatselijke Commissie te den Helder, P. C. van Diest (Commissaris Loodswezen) zullen wij in zijn geheel overnemen.

Rapport betreffende de reis van de Motorreddingboot “Dorus Rijkers” op 4 October 1934 naar het in nood verkeerende Belgische stoomschip “Charles José”. “Op 4 October 1934 ten 20.05 uur ontving ik via de Kustwachtpost Kijkduin van het Lichtschip Haaks de mededeeling;

“Schip in nood. Vermoedelijk een klein vaartuig. Heeft ten 18.33 uur M.T.Gr. (d.i. 19.53 uur pl. Tijd) vuurpijl opgelaten. Peiling Z.O. ong. 2 mijl afstand. Wegens hooge zee niets naders te onderscheiden. Heeft ten 18.45 uur M.T.Gr. een tweede vuurpijl opgelaten. Hebben deze met contra vuurpijl beantwoord”. Onmiddellijk liet ik den Schipper van de motorreddingboot “Dorus Rijkers” zijn menschen oproepen, om zich gereed te maken te varen en verzocht hem, ten einde de juiste positie van het in nood verkeerende vaartuig op de zeekaart aan te wijzen, bij mij te komen. Tevens stelde ik den Agent van den sleepdienst Wijsmuller met het bericht in kennis.
Ten 20.30 uur (pl. T.) ontving ik nader bericht van het Lichtschip Haaks luidende: “Na de bui konden wij de positie van het schip bepalen. Peiling Z.O. ongev. L 1/2 mijl afstand. Voert 2 roode lichten. Trachten seingemeenschap te krijgen, wat vanwege de hooge zee zeer moeilijk gaat.”
Uit deze berichten maakte ik op dat het schip nog vaart maakte. Alhoewel de kans groot was, dat het schip in deze situatie (het toonen van 2 roode lichten) sleepboothulp wenschte, meende ik niets te mogen riskeeren en gaf den Schipper van de motorreddingboot order onmiddellijk te vertrekken, hetgeen ten 20.40 uur geschiedde. Ten 21 uur vertrok de sleepboot “Utrecht” eveneens naar de plaats des onheils. Ik stelde den gezagvoerder van het Lichtschip “Haaks” met het vertrek der beide vaartuigen in kennis, waarbij ik hem verzocht zoo mogelijk dit bericht aan het in nood verkeerende schip over te seinen en het tevens te vragen, of sleepboothulp dan wel hulp van de reddingboot werd gewenscht. Van het in nood verkeerend schip werd hierop evenwel geen antwoord ontvangen. Intusschen berichtte het Lichtschip “Haaks”, dat het vaartuig geregeld doorging met flambouwen, vuurpijlen af te steken, welke door het Lichtschip met een vuurpijl werden beantwoord en waaruit werd opgemaakt dat het schip in N.W. richting van positie veranderde. Tusschen de buien door werd vanaf het Lichtschip geconstateerd dat het vaartuig op haar zij lag. De motorreddingboot “Dorus Rijkers”, welke dank zij haar radio-telefonie-installatie, in voortdurende gemeenschap was met het Lichtschip, was hierdoor met den toestand waarin het vaartuig verkeerde, volkomen op de hoogte en spoedde zich met zoo groot mogelijke snelheid derwaarts. Om de snelheid te verhoogen, werd zelfs van de zeilen gebruik gemaakt. De weersgesteldheid was echter van dien aard, dat zij met buitengewone moeilijkheden hadden te kampen. Tijdens de invallende buien, was het zicht bij tijden geheel weg, terwijl de hooge zee, met den Z.W. stormwind, welke af en toe kracht 9 bereikte, den voortgang van de reddingboot belemmerde. Door het Molengat werd gekoerst naar het Lichtschip “Haaks”. Ten ongev. 22 uur op ongev. 7 mijl van het Lichtschip werd een lichtkogel afgeschoten, om de aandacht te trekken, waarop evenwel geen antwoord werd gegeven. Vervolgens werd ten ongev. 22.30 uur op ongev. 4 mijl van de “Haaks” wederom een lichtkogel afgeschoten, waarop door het in nood verkeerend vaartuig met een roode flambouw werd geantwoord. Hierop werd onmiddellijk koers gesteld. Alles werd nu in gereedheid gebracht de schipbreukelingen aan boord te nemen. Het zoeklicht werd ontstoken en hiermede werd de omgeving afgezocht. Om 23.30 uur ter hoogte van het Lichtschip werd andermaal een lichtkogel afgeschoten waarop wederom met een roode flambouw werd geantwoord. Naar schatting was de reddingboot toen nog op ongev. L mijl afstand van het in nood verkeerend schip, hetwelk in Z.W. richting werd gepeild. Helaas werd na dit teeken geen sein meer gezien. Na tot ± 24 uur in Z.W. richting te zijn doorgevaren, waarbij niets van eenig vaartuig of wrakhout werd bespeurd, werden nadere inlichtingen van het Lichtschip “Haaks” gevraagd, welke mededeelde geen roode lichten meer te hebben gezien, waaruit de veronderstelling werd opgemaakt, dat het schip was gezonken. Ten einde raad werd gekoerst naar een stoomschip, hetwelk later bleek te zijn het Duitsche stoomschip “Biskaje” van Hamburg, hetwelk bijgedraaid lag.  Door het geweld van den storm was het niet mogelijk nadere bijzonderheden van dit schip te vernemen, doch uit het geschreeuw en de gebaren werd opgemaakt, dat het schip was gezonken.
Toch werd met behulp van de intusschen op de plaats des onheils gearriveerde sleepboot de omgeving afgezocht. Zonder resultaat evenwel. Den 5en October, toen bleek dat al het mogelijke was gedaan om de schipbreukelingen te redden en duidelijk was geworden dat een langer verblijf daar ter plaatse geen resultaat meer zou opleveren, heb ik de reddingboot ten slotte laten terugkeeren.
Diep teleurgesteld over de vergeefsche reis en begaan met het lot der schipbreukelingen, heeft de reddingboot onder even zware omstandigheden den terugtocht aanvaard en arriveerde ten 4.30 uur in de haven van Nieuwediep. Ten slotte moge ik er in dit verband nog aan toevoegen, dat naar mijn vaste overtuiging Schipper C. Bot, Stuurman J. A. Oostendorp, Motordrijver R. Eelman en de matrozen K. Bijl, W. de Boer en P. Bot, allen opvarenden van de motorreddingboot “Dorus Rijkers”, onder deze zeer moeilijke omstandigheden, zich voor de volle 100% van hun zware taak hebben gekweten. Voorts dat ook bij dezen tocht is gebleken, dat de N.- en Z.-Hollandsche Reddingmaatschappij over een motorreddingboot beschikt, welke onder dergelijke moeilijke omstandigheden, uitstekend voor haar taak is berekend.”
Slechts een der opvarenden van de “Charles José”, de gezagvoerder Pieter Popioul werd gered. Den 5en October ten 7.30 uur ontdekte het Duitsche s.s “Wildenfels” een sloep met den eenigen overlevende van deze ramp op 53° 10’ N.B. en 4° 33’ O.L., d.i. 15 mijl van het Lichtschip “Haaks” in N.O. richting.          

Foto uit; De Reddingboot nr.39 April 1935, blz.1127

 

Vissersvaartuig WR18 Datum: 10/11.05.1954

Station: Den Helder/Zanddijk

Aantal geredden: 0

Redding nr: 1639

Uit: De Reddingboot nr. 78 mei 1955 blz. 3140

WR18 gestrand;

10 mei 20.30 vertrok de mrb.”Dorus Rijkers” uit de haven van Den Helder om assistentie te verlenen aan het vissersvaartuig “WR18”, dat beZuiden de kapen van de Zanddijk op een strandhoofd was gelopen. O – lijke wind 3. Met de door de “Dorus Rijkers” meegenomen vlet werden twee ankers uitgebracht en tijdens hoogwater is getracht de “WR18” vlot te brengen hetgeen echter mislukte. De “Dorus Rijkers” was 11 mei te 01.30 terug te Den Helder. De “WR18” kwam 11 Mei door te hieuwen op het uitgebrachte werpanker bij hoogwater vlot.

Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.vanVeen/stuurman,J.J.Bijl/motorist,J.J.vanDok,L.vanLoosen.

De schipper van de “WR18” schreef ons een hartelijke brief om dank te zeggen voor de verleende assistentie. Bovendien zond hij een gift van f 20,– en beloofde in het a.s. palingseizoen de bemanning van de “Dorus Rijkers” een lekkere hap gerookte paling te brengen

 

Reddingvlot ( Tom – boot ) Datum: 10.05.1959

Station: Scheveningen

Aantal geredden: 0

Redding nr: 2056

Uit: De Reddingboot nr. 88 juni 1960 blz. 3560 en 3561

Reddingvlotteur weggedreven;

10 mei is de mrb.”Dorus Rijkers”(Scheveningen) te 14.30 uitgevaren om te zoeken naar een nabij Kijkduin in zee drijvende reddingvlotteur ( Tom – boot ) van de reddingbrigade Kijkduin met een man op de riemen. Het was slecht zicht. Toen de reddingboot de Tom – boot had bereikt was hier reeds een “verse” roeier aan boord gebracht door een kano van de reddingbrigade. Hulp van de reddingboot was niet meer nodig. Wind z.o., 4, heiig, licht golvende zee.

Bemanning;S.C.denHeyer/schipper,P.deRuiter/stuurman,A.Veldman/motorist,D.RoosJr

 

Duitse Motorbarkas Datum:11.05.1944

Station: Den Helder/Noorderhaaks

Aantal geredden;0

Redding nr: 827

Uit: De Reddingboot nr. 58 September 1945 blz.2037

Den Helder, gezocht naar motorbarkas;

11 Mei voer de mrb. “Dorus Rijkers” ten 20 uur 30 uit om te zoeken naar een motorbarkas ( met 4 man a/b ) waarover men zich ongerust maakte. Het laatst was de barkas gezien ter hoogte van het wrak van een op de Keizersbult gestrand stoomschip. Onverrichter zake keerde de “Dorus Rijkers” ten 23 uur45 in de haven terug, de barkas kwam den volgenden middag opdagen. Door motorstoring was zij in de richting van Texel afgedreven. Wind Z, buiig, kalme zee.

Bemanning;P.W.Bot/schipper,R.Eelman/motorist,J.J.Fillerup,J.J.RunnenburgD.Snip, J.vanVeen.

Valkjacht Ti Datum: 12.05.1950

Station: Den Helder/Haaksgronden

Aantal geredden: 0

Redding nr: 1279

Uit: De Reddingboot, nr. 70 mei 1951 blz. 2727
Jacht verdwaald in de Haaksgronden;

12 mei voer de mrb. “Dorus Rijkers” te 10.30 uit de haven van Nieuwediep op het bericht, dat nabij het Westgat een jachtje aan de grond zat. Kustwachtpost Kijkduin rapporteerde, dat het hevig lag te stampen. Matige NO wind, golvende zee. Zekerheidshalve nam de reddingboot een kleine vlet mee. Toen de “Dorus Rijkers” te 11.30 in het Westgat was gearriveerd bleek het jacht reeds te zijn losgekomen van de z.g. Keizersbult, doch het duurde niet lang of het zat wederom aan de grond. De “Dorus Rijkers” seinde voortdurend met de seinlamp de letter U (= gij stuurt een gevaarlijke koers), doch hier werd niet op gereageerd. Aan de rand van het Molengat raakte het jacht voor de derde maal geboeid. Achter het wrak van de “Tuscar” om trachtte de “Dorus Rijkers” het jacht te benaderen, doch er stond te weinig water voor de reddingboot en de tocht werd met de vlet voortgezet. Bij het jacht gekomen bleek dit een z.g. Valkjacht te zijn. Op het aanbod assistentie te verlenen werd evenwel niet bepaald vriendelijk gereageerd.
Het jacht stootte echter hevig en tenslotte wilden de zeilers wel gebruik maken van de diensten van een der opstappers van de “Dorus Rijkers” om hen uit de gronden te loodsen. Dit geschiedde. De “Dorus Rijkers” was 13.10 in de haven terug.

Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.vanVeen/stuurman,J.Bijl/motorist,J.J.vanDok,L.vanLoosen.

 

Zweeds m.s. Nordanvik Datum: 13/14.05.1950

Station: Den Helder/Bewesten Haaksgronden

Aantal geredden: 0

Redding nr: 1280

Uit: De Reddingboot, nr. 70 mei 1951 blz.2727 en 2728
Stuurman van Zweeds motorschip overboord geslagen;

13 mei 22.20 ontving het radiopeilstation Willemsoord bericht van het Zweedse m.s. “Nordanvik”, dat een der opvarenden bij lichtboei ET 2 over boord was geslagen. De Nordanvik” verzocht aan schepen in de nabijheid om scherpe uitkijk te houden. Besloten werd om de mrb. “Dorus Rijkers” uit te sturen; er was immers een kans. zij het dan ook een zéér geringe, dat de drenkeling er in zou geslaagd zijn de lichtboei ET 2 te bereiken. De “Dorus Rijkers” stelde een onderzoek in, doch vond niets en zocht daarna tot 14 mei 02.00 op de scheepvaartroute tot lichtboei ET 1.
Te 03.30 keerde de reddingboot onverrichter zake te Den Helder terug. Matige NO wind, golvende zee, matig zicht.
Het lijk van de 1e stuurman van de “Nordanvik” werd een week later door vissers opgepikt nabij de Cocksdorp. Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.vanVeen/stuurman,J.Bijl/motorist,J.J.vanDok,L.vanLoosen.

 

Engels ss Foyness Datum:16.05.1930

Station:Den Helder/Noorderhaaks

Aantal geredden: 0

Redding nr: 126

Uit: De Reddingboot No. 32 Maart 1931; blz. 887

Ten 22.30 uur van 16 Mei 1930 werd de Secretaris der plaatselijke Commissie te Helder door schipper J.Wezelman van den motorbotter HD 213 gewaarschuwd, dat er een stoomschip was gestrand in de Noorder Haaksgronden. Met het oog op de toestand van het weder, lichte Zuidelijke koelte, werd besloten de “Dorus Rijkers”niet uit te zenden. Den volgenden morgen 17 Mei kwam er meer bries, wind Zuidwest, kracht 4 waarom de motorreddingboot vertrok te 8.30 uur. Zij keerde te 11 uur terug. Het schip is met eigen kracht vlotgekomen en heeft de reis vervolgd. Het gestrande stoomschip was de “Foyness” van Limmerick in Ierland, kwam van Engeland en was bestemd naar Hamburg met steenkolen. Bemanning;C. Bot/schipper, RJ. Eelman motorist

 

Fins m.s. Lee Datum:17/18.05.1959

Station: Scheveningen/7’Bewesten Scheveningen

Aantal geredden: 0

Redding nr: 2059

Uit:De Reddingboot nr.88 juni 1960 blz. 3561

Man over boord;

17 mei 21.00 werd Scheveningen gealarmeerd naar aanleiding van het door de kustwacht ontvangen bericht, dat op 7’ west van Scheveningen een man over boord was geslagen van het Finse koopvaardijschip Leo. De mrb. “Dorus Rijkers” vertrok zo spoedig mogelijk uit de haven en zocht enkele uren zonder de drenkeling te vinden. 18 mei 01.45 was de reddingboot te Scheveningen terug. Wind N. 5, overdekte lucht, aanschietende zee. Bemanning;S.C.denHeyer/schipper,P.deRuiter/stuurman,A.Veldman/motorist,J.Harting.

 

Italaans ss Rosa M Datum:18.05.1955

Station: Den Helder/t.h.v.Lichtschip Texel

Aantal geredden: 0

Redding nr: 1737

Uit: De Reddingboot nr. 80 mei 1956 blz.3243

Italiaans ss Rosa M drijft naar de wal;

18 mei meldde het Italiaanse ss “Rosa M” te 15.00, dat het zich in moeilijkheden bevond op +/_ 2” n.w. lichtschip Texel en met een snelheid van 3’p.u. in de richting van het eiland Texel dreef. Zwaar stormweer uit w.n.w., kracht 9 – 10, wilde en hoge zee, regen- en hagelbuien. De mrb.”Dorus Rijkers” vertrok te 15.30 uit de haven van Den Helder en voer via het Molengat naar het in nood verkerende schip. Lichtschip Texel gaf geregeld de peiling, waarin de “Rosa M” werd gezien, draadloos telefonisch door. Te 19.00 was de Italiaan bereikt. Het lege schip lag voor twee ankers langzaam vooruit te draaien. Aangezien er nog geen direct gevaar bestond voor de opvarenden en de sleepboot “Holland” van Doeksen onderweg was, behoefde de “Dorus Rijkers” geen hulp te verlenen, zodat de reddingboot terugkeerde en te 23.30 op haar station arriveerde..

Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.vanVeen/stuurman,J.J.Bijl/motorist,P.Kramer, L.vanLoosen

 

 

 

 

 

 

                                             Lichtschip Texel/Haaks Uit; www.lichtschepen.nl

Marinesloep Datum:20.05.1938

Station: Den Helder/Zuidwal

Aantal geredden: 0

Redding nr: 377

Uit: De Reddingboot nr.47 mei 1939; blz.1479

Marinesloep in moeilijkheden.

Den 20en Mei 1938 raakte een marine zeilsloep vast op den Zuidwal. Wind N.O. kracht 6, tamelijk veel branding op den Zuidwal. Voor de mrb. “Dorus Rijkers” stond er te weinig water om assistentie te kunnen bieden, schipper C. Bot ging mee met een motorvlet van de Rijkswaterstaat, doch ook van deze vlet bleek de diepgang te groot om de Marinesloep te bereiken. Tenslotte kwam een Marinevlet ter plaatse en schipper Bot ging over op dit vaartuig.Thans slaagde de pogingen om verbinding te maken, de Marinesloep, aan boord waarvan zich 6 man bevonden, werd losgetrokken en in de haven van Nieuwediep gesleept.Assistentie van C.Bot/schipper

 

Zweeds vissersvaartuig Sauwa HD 133 Datum: 21/22.05.1951

Station: Den Helder/Noorderhaaks

Aantal geredden: 0

 Reddingnr; 1376 / 1377

Uit: De Reddingboot nr. 72 mei 1952 blz.2837 en 2838
Zweeds vissersvaartuig op Razende Bol;

21 mei 18.10 zag de kustwachtpost Kijkduin in het Molengat een wit-vissersvaartuig, dat Zuidwest voorlag en dus bezig was op de gronden te lopen. De kustwacht hees de seinvlag U en gaf met de morselamp de letter U (= gij stuurt een gevaarlijke koers). Het vaartuig reageerde hier echter niet op en liep te 18.45 in de peiling 313° op de Razende Bol. Noodseinen werden niet gegeven. Matige NO. lijke wind. Te 19.30 werd bij het gestrande vaartuig een vlet waargenomen met vletterlieden uit Den Helder (de z.g. „kraaien”).
Toen het vaartuig niet meer van peiling veranderde werd te 19.30 de mrb. “Dorus Rijkers” met de mrvl.” C. K. Baas” uitgezonden. Te 20.05 was de strandingsplaats bereikt en met de “C. K. Baas” werd naar het kottertje, een Zweeds vaartuig, genaamd “Sauwa HD133”, gevaren. Er bleken echter reeds verschillende vletterlieden aan boord van het vaartuig te zijn. Een behoorlijk gesprek met de schipper van de “Sauwa” was bijna niet doenlijk door de houding, die de „kraaien” aannamen. Zij vreesden n.l. dat de “Dorus Rijkers” het vaartuig zou losslepen en dreigden de trossen van de “Dorus Rijkers” door te snijden indien toch verbinding werd gemaakt. Omdat er geen direct gevaar aanwezig was, keerden de” Dorus Rijkers” en” C. K. Baas” naar de haven terug en meerden te 21.30.
Te 22.50 meldde Kustwachtpost Kijkduin te hebben vernomen, dat het gestrande vaartuig een schip met vluchtelingen zou zijn. Hierop achtte de Marine het gewenst een nader onderzoek in te stellen. 22 mei 03.50 vertrokken een Marine sleepboot benevens de “Dorus Rijkers” en de” C. K. Baas”. Nabij zwarte ton No. 8 in het Westgat werd geankerd. Het was intussen dik van mist geworden. Toen de “Sauwa” eindelijk was gevonden, bleek het scheepje in vlot water te liggen. Nadat een Marine officier de paspoorten had gecontroleerd en alles in orde had bevonden, heeft de “Dorus Rijkers” vastgemaakt. De reddingboot bracht het vaartuig toen naar het Westgat. Van de vletterlieden was bij deze laatste actie niets te bespeuren. Een van hen vertelde later, dat zijn gesprek met de schipper van de “Dorus Rijkers”, toen deze langszij kwam, een heel vriendschappelijk karakter zou hebben gehad .

1376;Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.Bijl/motorist,R.Eelman,J.Kraak,G.vanLoosen, L.vanLoosen.

1377;Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.Bijl/motorist,R.Eelman,L.vanLoosen.

 

Motorlogger SCH181”Clara Johanna” Datum: 21.05.1957

schipper;A.Roeleveld,Reder;S.Taal

Station: Scheveningen

Aantal geredden: 14

Redding nr: 1881

Uit: De Reddingboot nr. 84 mei 1958 blz. 3402

Stranding voorkomen;

Toen de Scheveningse haringvloot in de ochtend van 21 mei voor het eerst uitvoer behoorde motorlogger SCH181 tot de laatste schepen, die de haven van Scheveningen verlieten. Nauwelijks buiten gekomen viel de motor uit en kort daarop vroeg het schip met een aangehouden sein op de luchtfluit assistentie. De mrb.”Dorus Rijkers” bevond zich op +/_ 1’ meer zeewaarts, bovenwinds van de SCH181 en hoorde daarom het sein niet, maar toen de logger dwarszees viel begreep de schipper van de “Dorus Rijkers”, dat gevaar dreigde. De SCH1818 dreef in de richting van het Noorderhoofd maar op +/_ 150 m van de stenen slaagde de “Dorus Rijkers” er in verbinding te maken en te 09.45 bracht de reddingboot de logger veilig binnen. Wind n.w., 5/6, overdekte lucht, aanschietende zee..

Bemanning;S.C.denHeyer/schipper,P.deRuiter/stuurman,A.M.Veldman/motorist,A.Breugom,H.Klein

Sch181”Clara Johanna”schipper;A.Roeleveld,Reder;S.Taal,Uit; www.scheveningen-haven.nl

 

Rubber vlot Datum: 23.05.1947

Station: Den Helder/Molengat

Aantal geredden: 2

Reddingnr; 1057

Uit: De Reddingboot nr.64 april 1948 blz. 2356

Rubbervlot weggedreven;

23 mei rapporteerde de Kustwachtpost Kijkduin, dat een rubbervlot met twee jongens het Molengat uitdreef. De mrb. “Dorus Rijkers” vertrok ten 17.30 uur en pikte het vlot met de twee jeugdige adspirantzeelieden ( leerlingen van de Zeevaartschool ) op. Wind NO.5, matige zee.

Bemanning;J.vanVeen/schipper,J.Bijlk/motorist,P.Kramer,L.vanLoosen,D.Snip.

Uit; Archief KNRM Station Den Helder.

 

Loos alarm. Datum: 23.05.1959

Station: Scheveningen/Bewesten Zantvoort

Aantal geredden: 0

Redding nr: 2061

Uit: De Reddingboot nr.88 juni 1960 blz. 3562

Vier reddingboten in actie voor loos alarm;

23 mei werden te +/_ 12.00 de reddingstations IJmuiden, Zandvoort, Noordwijk aan Zee en Scheveningen gealarmeerd op het bericht, dat 2 zeemijl bewesten Zandvoort een vliegtuig in zee zou zijn gestort. Aangezien de mrb. “Neeltje Jacoba” van station IJmuiden tijdelijk buiten dienst was, voer de motorstrandreddingboot van station IJmuiden Zuid, de “Jhr.H.J.Ortt” uit. Te Zandvoort en Noordwijk aan Zee werden respectievelijk de motorstrandreddingboten “Dr.Ir.S.L.Louwes” en “Kurt Carlsen” gelanceerd en de mrb. “Dorus Rijkers” vertrok uit de haven van Scheveningen. Ook de loodsboot “Bellatrix” en de sleepboot “Simson” namen aan de zoekactie deel. Wind N.). 6, heldere lucht, ruwe zee. Na enige tijd bleek, dat het loos alarm was geweest. Een Engelse kustvaarder had, liggende bij de Hoogovens, afgekeurde “Parachute Flares” afgeschoten. Deze dreven met de N.O. lijke wind op grote hoogte naar zee en kwamen daar terecht. De parachutes en lichtverschijnselen deden de mening postvatten, dat een vliegtuigramp had plaats gehad. Toen zekerheid bestond, dat het loos alarm was geweest keerden de reddingboten naar hun respectievelijke stations terug. Het was in ieder geval een goede oefening geweest en de paraatheid van de reddingstations voldeed aan de verwachtingen. 

Bemanning;S.C.denHeyer/schipper,P.deRuiter/stuurman,A.Veldman/motorist,J.Harting.

Uit Haarlems Dagblad 23 mei 1959 pag.1/20.jpg

 

 

Nederlandse HD 67 ”De Jonge Bartel” Datum: 24.05.1946

Station: Den Helder/Huisduinen

Aantal geredden: 4

Redding nr: 992

Uit: De Reddingboot nr mei 1947 blz. 2249 en 2250

Visschersvaartuig geborgen;

28 mei vroeg een uit zee terugkeerende visscherman assistentie voor de botter HD67, die met vier man aan boord ter hoogte van de lichten van den Zanddijk in het Schulpengat aan den grond was geraakt. De mrb. “Dorus Rijkers” vertrok ten 19.30 uur uit Den Helder. De botter lag +/_ 400m. uit den wal. Dank zij het feit, dat de reddingboot een vlet had meegenomen kon een tros worden overgebracht. De reddingboot sleepte de HD67 vlot en was ten 21.15 uur in de haven terug. De schipper van de HD67, S.de Boer, betuigde via de Plaatselijke Commissie te Den Helder zijn welgemeenden dank voor deze hulpverleening. Zijn schip was reeds oud en het behoud ervan had hij aan de reddingboot te danken omdat reeds het minste stooten aan de grond funeste gevolgen zou hebben gehad. Wind NO, 4, goed weer.

Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.vanVeen/stuurman,R.Eelman/motorist,L.vanLoosen,D.Snip.

 

Uit Recht Door Zee blz.84 schilderij van Haaike Abraham Jaarsma(1881-1970)

 

Motorvlet Kon-Marine Datum: 25.05.1964

Station: Den Helder/Langedam

Aantal geredden: 4

Redding nr: 2655

Uit: De Reddingboot nr. 98 juni 1965 blz.4090

Motorvlet Koninklijke Marine geborgen;

25 mei vertrok de mrvl. “Christiaen Huygens” (station Den Helder) naar het Wad beoosten Den Helder, teneinde assistentie te verlenen aan een motorvlet van het Marine Bewakingen Korps, aan de grond gelopen achter de Lange dam.
De “Chr. Huygens” slaagde er evenwel niet in de vlet vlot te trekken. Daar de eb reeds begon te lopen werd besloten ook de mrb. “Dorus Rijkers” te laten helpen. De” Christiaen Huygens” bracht een tros over naar de reddingboot en na enkele pogingen was de vlet los.
Met de vlet op sleeptouw keerden de “Dorus Rijkers” en de ”Christiaen Huygens” naar de haven terug. Afgemeerd 20.30. Wind o, 6, golvende zee, goed zicht.

Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.J.Bijl/stuurman,J.Post/motorist.

 

Belgische Sleepboot Vulcaan 1 Datum: 26/27.05.1948

Eigenaar;Vulcaan Bunkering Company

Station: Den Helder/Noorderhaaks

Aantal geredden: 6

Reddingnr; 1141

Uit: De Reddingboot nr. 66 mei 1949 blz.2462

Belgische sleepboot gestrand;

27 mei voer de mrb.”Dorus Rijkers” met de mrvl. “C.K.Baas” op sleeptouw precies middernacht uit de haven van Den Helder om een onderzoek in te stellen op de Haaksgronden, waar gestakeld werd. Stormachtige wind, W.Z.W –W.N.W. Zware regenbuien. Hoge zee. Ten 4.20 kwam de reddingboot langszij van de Belgische sleepboot “Vulcaan 1”, die over de gronden was geslagen. De “Dorus Rijkers” bracht de “Vulcaan 1” ten 5.45 behouden te Den Helder binnen.

Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.vanVeen/stuurman,J.Bijl/motorist,J.J.vanDok,L.vanLoosen.

 

 

Nederlandse visser HD 64 “Kleine Jannetje” loos alarm Eigenaar; P Kraak                 Datum: 25.05.1945

Station: Den Helder/t.h.v.DeKoog/Texel

Aantal geredden: 0

Redding nr: 921

Uit: De Reddingboot nr 60 Mei 1946 blz.2144 en 2145

Den Helder Loos Alarm;

28 Mei voer de mrb. “Dorus Rijkers” ten 13.30 u. uit op het bericht, dat nabij Texel een visscherssloep met twee man aan boord in nood verkeerde. Bij de ZW hoek van Texel werd een vlet aangetroffen die evenwel geen hulp noodig had, een tweede vlet, nabij de Koog, mankeerde evenmin iets. Dit vaartuig, de HD64, werd aangezien de wind stevig doorstond uit het Zuid Westen en er een harde vloed liep, teruggesleept naar Den Helder. Ten 17 u. liep de reddingboot binnen.

Bemanning;C.Bot/schipper,P.W.Bot/stuurman,R.Eelman/motorist,J.J.Runnenburg,J.vanVeen

 

Duits m.s. Mercator Datum: 31.05.1964

Station: Den Helder/Tussen ET4 en ET-St Boei

Aantal geredden: 0

Redding nr: 2657

Uit: De Reddingboot nr. 98 juni 1965 blz.4090

Opvarende Duits m.s. Mercator overboord geslagen;

31 mei voer de mrb.” Dorus Rijkers” (station Den Helder) te 13.00 uit om te zoeken naar een opvarende van het Duitse m.s.” Mercator”. Vermoedelijk was hij tussen ET 4 en ET-ST lichtboei over boord geslagen. Wind n.o., 8, goed zicht, zee. Verschillende schepen en ook een helikopter van de K.M. namen aan de zoekactie deel. Te 20.00 keerde de “Dorus Rijkers” onverrichter zake op haar station terug.

Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.J.Bijl/stuurman,J.Post/motorist,L.vanLoosen, C.vanderOord.

 

Duits zeilj. Loane Datum: 31.05.1964 /01.06.1964

Station: Den Helder/Molengat

Aantal geredden: 2

Redding nr: 2658 en 2659

Uit ; De Reddingboot nr. 98 juni 1965 blz. 4090/91

Zoektocht naar een nood verkerend jacht;

31 mei 22.00 vertrok de mrb.” Dorus Rijkers” (station Den Helder) naar zee op het bericht, dat bezuiden De Koog (Texel) op ± 1´ uit de kust een jacht in moeilijkheden verkeerde.
Wind n.o., 8.
Bij ton no. 14 van het Molengat werd een Duits jachtje, de “Loana”, aangetroffen met averij aan zeil en tuig. Aan boord waren een echtpaar en een hond.
De reddingboot nam de “Loana” op sleeptouw en keerde te middernacht te Den Helder terug.
Hierna werd opnieuw uitgevaren, want de “Loana” had geen rode lichtsignalen of noodseinen gegeven en was ook niet in de nabijheid van het Texelse strand geweest: de mogelijkheid bestond dus, dat er nog een jacht in nood verkeerde.
Onder het strand werd echter niets waargenomen en toen ook bij daglicht geen jacht werd bespeurd keerde de reddingboot terug.
Afgemeerd 1 juni 06.00.

Bemanning;P.W.Bot/schipper,J.J.Bijl/stuurman,J.Post/motorist,L.vanLoosen, C.vanderOord.

 

Aangevaren door Duits vaartuig 04-04-1944