ANBI informatie

Gegevens van de Stichting m.b.t. ANBI

Naam

Stichting Instandhouding Motorreddingboot Dorus Rijkers (1923)

Gegevens Belastingdienst

RSIN nr. 8211 16 514

URL

www.mrbdorusrijkers.nl

Adres

Wierbalg 2607, 1788VN Julianadorp
T. 0223-642653
M. 06-43940359
E. link stuurt een e-mail

Doelstelling

 1. De Stichting heeft ten doel het beheren, het (doen) exploiteren en het instandhouden van historische reddingboten, in het bijzonder van de motorreddingboot ‘Dorus Rijkers’ en voorts al hetgeen, in de ruimste zin, met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.
  De Stichting draagt zorg voor het in zeewaardige staat houden van genoemde reddingboot.
 2. De Stichting dient het algemeen belangen en tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. Het bijeenbrengen van gelden, fondsen en subsidies;
  2. Het verstrekken van achtergrondinformatie over de historische reddingboot;
  3. Het deelnemen aan evenementen, samen met de boten van het Helders Historische Reddingboten Collectief;
  4. Het promoten van het belang tot behoud van historische reddingboten.
 3. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
 5. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden aan hen door de Stichting vergoed.
  Aan bestuurders kan geen beloning, vacatie- of presentatiegeld worden toegekend.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

 1. Zorgdragen voor een optimale technische en operationele staat van de boot;
 2. Het houden van een transparante en toegankelijke administratie;
 3. Het deelnemen aan culturele en educatieve evenementen en manifestaties;
 4. Onderhouden van goede contacten met de KNRM en het Helders Historische Reddingboten Collectief.
 5. Het verwerven van benodigde middelen door benaderen van bedrijfsleven en fondsen;
 6. Zoeken naar historische verbreding en het uitdragen van de geschiedenis achter de scheepsnaam en haar levensloop;
 7. Invulling geven aan de status van varend oorlogsmonument.

Bestuur

Voorzitter

A.J.W.M. Rijpert
Binnenhaven 31
1781BK Den Helder
T. 0223-661797

 

Secretaris

R. Kwast
Wierbalg 2607, 1788VN Julianadorp
T. 0223-642653
M. 06-43940359
E. link stuurt een e-mail

Penningmeester

H. Hummel

Bestuurslid

P. Schaap

Coordinator en fondsverwerving.

W. Dobber

Bestuurslid

T. Lantau

Beloningsbeleid

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

De Stichting voldoet aan de volgende voorwaarden

 1. De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang;
  1. De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk;
  2. De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de Stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  3. De bestuurders en/of beleidsbepalers van de Stichting beschikken niet over het vermogen van de instelling alsof het hun eigen vermogen is.
  4. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de Stichting.
   Daardoor zal het eigen vermogen beperkt blijven;
  5. De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
  6. Geld dat overblijft na opheffing van de Stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
  7. De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.

De Stichting Instandhouding Motorreddingboot ‘Dorus Rijkers (1923)
is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Bij toekenning van die status zijn donaties aan de Stichting voor 100% aftrekbaar van de belastingen.
Dit is geregeld in de Geefwet.
Draagt u het behoud van ‘Dorus Rijkers’ een warm hart toe? Steun ons dan met een gift, opdat wij meer activiteiten met deze historische boot kunnen ondernemen.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL79 RABO 0151 8849 19 t.n.v. Stichting Instandhouding Motorreddingboot ‘Dorus Rijkers (1923)

KvK Alkmaar nr 334354029
Fiscaal nummer 8211 16 514