Informatie over de Stichting

Stichting Instandhouding motorreddingboot Dorus Rijkers (1923)
Oprichtingsdatum 12 augustus 2009

Medio 2009 ontstond de mogelijkheid de toen 86 jaar oude motorreddingboot ‘Dorus Rijkers’ te kopen. De boot lag te koop in de haven bij de Stichting Nautische Monumenten te Den Helder. Op initiatief van de heren T.Lantau en S.E.Wiebenga werd toen de aanzet gegeven een stichting op te richten en de reddingboot te kopen.
Een bestuur werd geformeerd bestaande uit de heren H.J.Cornelje (voorzitter) S.E.Wiebenga (secretaris) en T.Lantau (Penningmeester). Later werd het bestuur uitgebreid met de heren P.Mulder (2e secretaris en de heer M. de Wolf (2e penningmeester). In 2012 werd de functie van penningmeester overgenomen door de heer M. de Wolf en werd de heer T. Lantau 2e penningmeester. In 2014 trad de heer Mulder uit het bestuur waarvoor in de plaats de heer P.Schaap werd benoemd.

De doelstelling die bij de oprichting werd vastgelegd was het doen restaureren en het beheren van varende monumenten. Het exploiteren en het in stand houden van varende monumenten en in het bijzonder van de uit 1923 daterende motorreddingboot ‘Dorus Rijkers’.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en probeert door middel van het werven van donateurs en sponsors aan voldoende financiële middelen te komen teneinde de doelstellingen te behalen.
Na voltooiing van de restauratie zal getracht worden door het uitvoeren van verscheidene activiteiten voor bijvoorbeeld het zeevaartonderwijs, as verstrooiingen en kransleggingen op zee, het maken van betaalde vaartochten op zee, in het onderhoud van de reddingboot blijvend te voorzien.

Nadat de ‘Dorus Rijkers’ door de Stichting van de vorige eigenaar was overgenomen begon een moeizaam proces van renovatie. Was het aanvankelijk niet de bedoeling om de motor uit de boot te halen, later werd besloten dit alsnog te doen. Dit bleek een juiste beslissing te zijn, temeer daar de Stichting in de gelukkige omstandigheid kwam te verkeren dat een aantal oud werktuigkundigen afkomstig van de koopvaardij zich aanmeldden om als vrijwilliger mee te helpen de oude reddingboot te restaureren en in het bijzonder de motor te reviseren. Inmiddels breidde het aantal vrijwilligers zich verder uit en bedraagt deze momenteel 18 personen. 18 Mannen die zich geheel belangeloos inzetten voor dit project. Binnen deze groep van vrijwilligers is een schat aan ervaring op het gebied van het Zeereddingwezen, scheepstechniek en de nautische bedrijvigheid in Den Helder aanwezig.

Grote ondersteuning in het project werd ervaren door de inzet van leerlingen van de Maritieme opleiding bij het ROC te Den Helder. Mede dankzij deze inzet werd een enorme vooruitgang geboekt in de restauratie die uiteindelijk resulteerde in het feit dat op 8 juni 2013 de eerste succesvolle proefvaart met de ‘Dorus Rijkers’ op het Noordhollands kanaal gemaakt kon worden. Door de geweldige inzet van allen die aan de boot gewerkt hebben kon deze proefvaart 3 jaar eerder plaatsvinden dan oorspronkelijk voor de gehele restauratie was voorzien.

Niet onvermeld mag blijven de financiële en materiële bijdragen van het Helderse bedrijfsleven en de financiële bijdragen van verschillende landelijke organisaties die vertrouwen hadden in dit project.
Ook werden donaties ontvangen van particulieren uit Den Helder die achter het project stonden, te weten het behoud van de ‘Dorus Rijkers’ voor het nageslacht.

Nu de ‘Dorus Rijkers’ kan varen zijn we er nog niet. De boot moet nog volledig opnieuw worden ingericht en uitgerust. Daarvoor zijn gelden nodig en dat vormt het probleem van dit moment. Uitgaande van een begroting van € 100.000,00 bleek dit bedrag niet toereikend. De kosten welke gepaard gingen met het reviseren van de motor waren bij de start niet voorzien, met als gevolg dat de bodem van de „schatkist” werd bereikt. Gelukkig bracht het Waddenfonds met de Provincie Noord-Holland uitkomst door een bijdrage van € 30.000,00. Door deze bijdrage kon de restauratie alsnog worden voortgezet en de keerkoppeling van de boot, die het inmiddels had begeven, worden gerepareerd. Dit neemt niet weg dat financiële middelen nodig zijn voor het onderhoud en de exploitatie van de reddingboot.

Als bestuur doen wij dan ook een oproep op een ieder ons financieel te willen steunen. En wilt u alvorens hiertoe te beslissen eerst een kijkje aan boord komen nemen op welke wijze uw bijdrage wordt besteed? Dat kan!
Neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak. Dit kan met de heer H.J.Cornelje op 06-532 704 03. U kunt ook per e-mail contact opnemen met met H. Cornelje.